Osebje

Vodstvo

Direktor

g. Jure Koželj

kozelj.jure@gmail.com

Vodja vrtca

info@rahela.si

Rumena soba

Katarina Vene

rahela.rumena@gmail.com

Jelka Belak

rahela.rumena@gmail.com

Vijolična soba

Maja Lešnjak

rahela.vijolicna@gmail.com

Mateja Kržišnik

rahela.vijolicna@gmail.com

Oranžna soba

Polona Avsec

polona.avsec@rahela.si

Erika Borštnar/Tilen Zidar

rahela.oranzna@gmail.com

Zelena soba

Ana Premože

rahela.zelena@gmail.com

Nataša Triler

rahela.zelena@gmail.com

Ostali sodelavci

Ruth Conroy

ruth.conroy@rahela.si